Regulamin sklepu internetowego http://spektrumautyzmu.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SPEKTRUMAUTYZMU.COM

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  6. REKLAMACJA PRODUKTU
  7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
  8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

SKLEP INTERNETOWY SPEKTRUMAUTYZMU.COM DBA O PRAWA KONSUMENTA. KONSUMENT NIE MOŻE ZRZEC SIĘ PRAW PRZYZNANYCH MU W USTAWIE O PRAWACH KONSUMENTA. POSTANOWIENIA UMÓW MNIEJ KORZYSTNE DLA KONSUMENTA NIŻ POSTANOWIENIA USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA SĄ NIEWAŻNE, A W ICH MIEJSCE STOSUJE SIĘ PRZEPISY USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA. DLATEGO TEŻ POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU NIE MAJĄ NA CELU WYŁĄCZAĆ ANI OGRANICZAĆ JAKICHKOLWIEK PRAW KONSUMENTÓW PRZYSŁUGUJĄCYCH IM NA MOCY BEZWZGLĘDNIE WIĄŻĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, A WSZELKIE EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY TŁUMACZYĆ NA KORZYŚĆ KONSUMENTA. W PRZYPADKU EWENTUALNEJ NIEZGODNOŚCI POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU Z POWYŻSZYMI PRZEPISAMI, PIERWSZEŃSTWO MAJĄ TE PRZEPISY I NALEŻY JE ZASTOSOWAĆ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.spektrumautyzmu.com prowadzony jest przez Agnieszkę Wróbel prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

Pracownia Psychoedukacji i Terapii Agnieszka Wróbel wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą

*adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:*

43-300 Bielsko-Biała
ul. Wzgórze 5
NIP: 547-128-11-94
Regon: 072117298

*adres poczty elektronicznej:*

biuro@ppit.pl , numer telefonu: +48 604900258

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego
Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady
wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda
osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich
aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną
zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć
Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez
Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są
dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym
z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji
newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:
www.spektrumautyzmu.com na platformie sklepowej WooCommerce.
1.4.11.*SPRZEDAWCA*; *USŁUGODAWCA *–  Agnieszka Wróbel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Psychoedukacji i Terapii wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca:

*adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:*

43-300 Bielsko-Biała
ul. Wzgórze 5
NIP: 547-128-11-94
Regon: 072117298

*adres poczty elektronicznej:*

biuro@ppit.pl , numer telefonu: +48 604900258

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub
zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.
  2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez
  Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz
  (3)potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie
  na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez
  Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer
  domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu
  kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także
  podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma
  możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez
  wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres: biuro@ppit.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wzgórze 5, 43-300 Bielsko-Biała
  2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie
  Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po
  wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu
  Formularza Zamówienia pola „KUPUJĘ I PŁACĘ” – do tego momentu istnieje
  możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się
  wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W
  Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących
  Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,
  miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących
  Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób
  płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy
  oraz numeru NIP.
  2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter
  jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą
  wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
(2)dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub
Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i
wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce
internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych
zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe
reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji
Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.4.2. pisemnie na adres: ul. Wzgórze 5, 43-300 Bielsko-Biała
2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ppit.pl
2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania
Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie
zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
  Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2
  Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera
podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o
kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a
gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na
stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez
Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w
trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje
zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje
poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie
Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest
dodatkowo utrwalony i zabezpieczony w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu
  Umowy Sprzedaży:
  4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  4.1.1.1. Bank: ING
  4.1.1.2. Numer rachunku: 40 1050 1113 1000 0090 9503 5565

4.1.2. Szybkie płatności – przelewy24.pl

4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności płatności przelewem, bądź też szybkich płatności
klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Europy

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy
Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na
stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym
także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest niedostępny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.4.1. Przesyłka pocztowa polecona
5.4.2. Przesyłka pocztowa polecona priorytetowa

5.4.3 Przesyłka kurierska

5.4.4. W przypadku zakupu udziału w konferencji – Klient nie dostaje fizycznego biletu, otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną zapisania na listę uczestników konferencji oraz informacje organizacyjne

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego
Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych
terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć
35 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od następnego dnia roboczego
po zaksięgowaniu pełnej wpłaty za produkt oraz przesyłkę na koncie Sprzedającego.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU
  6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę
  fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
  szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące
odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: ul. Wzgórze 5, 43-300 Bielsko-Białą
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ppit.pl

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia
Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie
zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie
oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania
uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient
zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Wzgórze 5, 43-300 Bielsko-Biała. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady,
rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo
nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na
ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie
narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego
zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w
art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
  DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
  procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
  konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa
w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i
działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z
dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych
sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z
art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach
internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację
Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej
  bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8
  Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Wzgórze 5, 43-300 Bielsko-Biała
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ppit.pl

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach
Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego
własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną
przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele
Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego
Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony
– od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy
dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam
odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta
do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w
którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:
ul. Wzgórze 5, 43-300 Bielsko-Biała

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść
konsument:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny
w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez
niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta –
rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo
odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione
do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego
świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub
wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego
świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań
na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt
nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(5) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy
Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od
wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy
lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument
żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,
prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i
  Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym
konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego
konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby
płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego
przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego
konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub
uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za
opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem
obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli
stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać
wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt
wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez
przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego
roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów
dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym
konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  Internetowego jest Sprzedawca.

10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
10.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową
lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
10.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub
kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
10.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym
zakresie może zostać złożone na przykład:

*adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:*

43-300 Bielsko-Biała
ul. Wzgórze 5

*adres poczty elektronicznej:*

biuro@ppit.pl , numer telefonu: +48 604900258

 

10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych
osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej
skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej
Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  11.2. Zmiana Regulaminu:
  11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany
  wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.
  świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały
  zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został
  prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od
  dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek
  nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia
  od umowy.
  11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy
  ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych
  Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w
  szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz
  zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży
zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach
konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin konferencji„Spektrum Autyzmu – nowe kierunki pomocy”

1. Organizatorem konferencji jest Pracownia Psychoedukacji i Terapii
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 5, 43-300 Bielsko-Biała.
Tel 604 900 258, biuro@ppit.pl, www.ppit.pl

2. Konferencja odbędzie się 16 czerwca 2018 roku w Centrum Konferencyjnym ADN mieszczącym się w Atrium
Tower, Warszawa, ul. Jana Pawła II 25, w godzinach 9:00-17:00

3. Uczestnik konferencji w celu rezerwacji miejsca zobowiązany jest wnieść opłatę oraz podać swoje dane osobowe –
Imię, Nazwisko, Adres, Nr telefonu, adres email.

5. Wniesienie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

4. Wysokość opłaty za udział w konferencji wynosi 260 zł do dnia 15.05.2018, 280 zł do dnia 31.05.2018 oraz 300 zł do
dnia 16.06.2018.

5. Opłaty przyjmowane są w formie przelewu. Dane do przelewu:
Odbiorca: Pracownia Psychoedukacji i Terapii Agnieszka Wróbel, ul. Wzgórze 5, 43-300 Bielsko-Biała
Nr konta: 97 1020 1390 0000 6502 0019 6246
Tytuł płatności: Imię + Nazwisko + Konferencja Spektrum Autyzmu
Lub przez szybkie płatności przelewy24.pl dostępne na stronie spektrumautyzmu.com

6. Uczestnicy wnoszący opłatę przelewem po 9.06.2018 zobowiązani są przesłać potwierdzenie przelewu na adres
biuro@ppit.pl

7. Uczestnicy zobowiązują się do przybycia na miejsce konferencji 16.06.2018 w godz. 8:00-9:00 i zgłoszenia się do
oznaczonego punktu rejestracji uczestników.

8. Program konferencji znajduje się na stronie http://ppit.pl oraz http://spektrumautyzmu.com

9. Program konferencji w wypadku wystąpienia tzw. siły wyższej – np.: zdarzenia losowego może ulec zmianie –
organizator dołoży wszelkich starań by zapewnić program na podobnym poziomie merytorycznym, zgodnym z
tematem konferencji.

10. W razie odwołania konferencji z inicjatywy organizatora – organizator zwróci uczestnikowi 100% wniesionej
opłaty.

11. W razie rezygnacji uczestnika – do 14 dni od zaksięgowania wniesionej opłaty zostanie zwrócone 100% opłaty.
Po upływie 14 dni opłata nie zostanie zwrócona.

12. Uczestnikowi przysługuje możliwość udziału we wszystkich seminariach podczas konferencji, catering w postaci
kawy, herbaty, słodkich przekąsek oraz owoców, materiały szkoleniowe, oraz zaświadczenie uczestnictwa.

13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że konferencja może być filmowana i fotografowana oraz zgadza się na
wykorzystanie swojego wizerunku jako uczestnika konferencji w materiałach informacyjnych, promocyjnych i
reportażowych dotyczących konferencji i organizatora na wszystkich polach eksploatacji.

14. Uczestnik podaje swoje dane osobowe: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu, adres email, oraz dane
do rachunku.

14. Dane osobowe zbierane przez organizatora od uczestników posłużą tylko i wyłącznie do obsługi konferencji, w
szczególności rejestracji uczestników, sporządzenia zaświadczeń.

15. Dane będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Close Menu
×

Koszyk